Ofertes de treball

Convocatòries en curs

 

Procés de selecció de personal temporal auxiliar administratiu/va per a contractacions futures amb programes ocupacionals subvencionats 

Acta final selecció de personal temporal auxiliar administratiu/va per a contractacions futures amb programes ocupacionals subvencionats 

Acta prova de coneixements selecció de personal temporal auxiliar administratiu/va per a contractacions futures amb programes ocupacionals subvencionats 

Edicte-decret amb l'aprovació definitiva de la lliga de persones admeses proves de selecció de personal temporal auxiliar administratiu/va per a contractacions futures (programes ocupacionals subvencionats)

Edicte amb l'aprovació provisional de la llista de persones admeses i excloses, composició del tribunal i data de les proves selecció de personal temporal auxiliar administratiu/va per a contractacions futures (programes ocupacionals subvencionats)

Decret 602/2024 Decret amb les bases del procés de selecció de personal temporal auxiliar administratiu/va per a contractacions futures amb programes ocupacionals subvencionats 

Model d'instància

 

 

Procés de selecció dues persones auxiliars de Servei d'Atenció Domiciliària (Plans d'Ocupació)

Model sol·licitud

Requisits i criteris de selecció de dues persones auxiliars del Servei d'Atenció Domicilària (SAD) beneficiàries del programa "Plans d'Ocupació Locals"

 

2a convocatòria Procés de selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Edicte DOGC aprovació de la convocatòria i les bases d'una plaça de tècnic/a auxiliar, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca

Edicte Decret correcció errada material procés de selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Model instància 

 

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a l’accés a una plaça de tècnic/a superior A1, en règim de funcionari de carrera, vinculada al lloc de treball de coordinador/a tècnic/a de Recursos Humans

Convocatòria i bases procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a l’accés a una plaça de tècnic/a superior A1, en règim de funcionari de carrera, vinculada al lloc de treball de coordinador/a tècnic/a de Recursos Humans

Model d'instància

 

Procés de selecció d’una plaça de tècnic/a mitjà, vinculada al lloc de treball de tècnic/a d’esports, grup A2, mitjançant concurs oposició lliure 

Acta 4 i final: Selecció d’una plaça de tècnic/a mitjà, vinculada al lloc de treball de tècnic/a d’esports, grup A2

Acta 3: Resultats de l'entrevista i fase de concurs

Acta 2: Resultats de la prova pràctica i convocatòria de les entrevistes

Acta 1: Resultats de la prova teòrica i convocatòria de la prova pràctica

Edicte d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una plaça de tècnic A2, vinculada al lloc de treball de tècnic/a d'esports

Edicte amb l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, la constitució del tribunal i la data de les proves del procés de selecció d’un/a tècnic/a d’esports

Edicte aprovació convocatòria i bases per proveir una plaça de tècnic/a d'esports, grup A2, mitjançant concurs oposició lliure

Model d'instància

 

Procés de selecció, per a l’accés, mitjançant concurs-oposició en torn especial de promoció interna, a una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1

Acta final promoció interna plaça d'administratiu/va, grup de classificació C1

Acta 1

Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves per a l’accés, mitjançant concurs-oposició en torn especial de promoció interna, a una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1

Convocatòria i bases procés de selecció per a l’accés, mitjançant concurs oposició en torn especial de promoció interna, a una plaça d’administratiu/iva

Model instància promoció interna

 

Convocatòries finalitzades

Procés de contractació  (contracte temporal 8 mesos aprox. (jornada completa) Tècnic/a de Serveis Socials A2 -Pla d'Ocupació “Programa Específic Extraordinari d’Autonomia Local”

 

Acta final procés de contractació  (contracte temporal 8 mesos aprox. (jornada completa) Tècnic/a de Serveis Socials A2 -Pla d'Ocupació

Acta 1 resultat prova pràctica procés de contractació  (contracte temporal 8 mesos aprox. (jornada completa) Tècnic/a de Serveis Socials A2 -Pla d'Ocupació

Decret 540/2024 amb la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició òrgan seleccionador i data de proves procés de contractació d'una plaça temporal de Tècnic/a de Serveis Socials A2-Pla d'Ocupació

Decret 415/2024 amb l'ampliació del termini de presentació al procés de contractació d'una plaça temporal de Tècnic/a de Serveis Socials A2-Pla d'Ocupació

Decret 391/2024 amb les bases del procés de contractació d'una plaça temporal de Tècnic/a de Serveis Socials A2 -Pla d'Ocupació "Programa Específic Extraordinari d'Autonomia Local"

Model d'instància

 

 

Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball. Tècnic A2, suport a la contractació administrativa i a la Secretaria municipal

Edicte decret constitució borsa de treball. Tècnic A2, suport a la contractació administrativa i a la Secretaria municipal

Acta 2 Entrevista i resultats finals del procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball Tècnic A2, suport a la contractació administrativa i a la Secretaria municipal

Acta 1 Prova escrita, mèrits i convocatòria entrevistes del procés de selecció per a la formació d'una borsa de Treball. Tècnic A2, suport a la contractació administrativa i a la Secretaria municipal

Edicte llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i dates de les proves del procés de selecció per a la formació d'una borsa de Treball. Tècnic A2, suport a la contractació administrativa i a la Secretaria municipal

Convocatòria i bases: Procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball. Tècnic A2, suport a la contractació administrativa i a la Secretaria municipal

Model instància 

 

Procés de selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Edicte decret declaració desert procés tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Acta 3 Revisió de l’examen pràctic del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca

Acta 2 Resultats de la prova pràctica del procés de selecció d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca

Acta 1  Resultats de la prova teòrica i convocatòria de la prova pràctica del procés de selecció d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca 

Edicte llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates de les proves de selecció 1 plaça tècnic/a auxiliar, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Edicte llista d’admesos i exclosos, composició del tribunal i dates de les proves del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Edicte aprovació convocatòria i bases per proveir una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure

Model d'instància

 

Procés contractació temporal de 10 peons de brigada en el marc del Projecte "Treball als Barris"

Informe de contractació temporal de 10 peons de brigada en el marc del Projecte "Treball als Barris"

Criteris selecció procés contractació temporal 10 peons de brigada en el marc del Projecte "Treball als Barris"

 

Procés de selecció per cobrir 3 llocs de treball temporals en plans d’ocupació – Treball als Barris 2023 – Atenció domiciliària a la gent gran

Informe de contractació selecció 3 llocs de treball temporals en plans d'ocupació -Treball als Barris 2023- Atenció domiciliària a la gent gran

Acta resultat prova teoricopràctica i calendari entrevistes: Procés de selecció atenció domiciliària a la Gent Gran -Treball als Barris 2023

Acta resultat de català i calendari prova teoricopràctica: Procés de selecció atenció domiciliària a la Gent Gran -Treball als Barris 2023

Decret 2024-0059 esmena error material procés de selecció per cobrir 3 llocs de treball temporal en plans d'ocupació -Treball als Barris 2023- Atenció domiciliària a la gent gran

Decret 2023-1782 aprovació criteris de selecció per cobrir tres llocs de treball temporals en plans d'ocupació -Treball Barris 2023- Atenció domiciliària a la gent gran

 

Procés de selecció per cobrir 1 lloc de treball temporal en Pla d'Ocupació Tècnic/a de Comunicació, grup A2

Informe de contractació procés selecció per cobrir 1 lloc de treball temporal en Pla d'Ocupació Tècnic/a de Comunicació, grup A2

Acta resultat prova teòricopràctica i entrevistes procés selecció per cobrir 1 lloc de treball temporal en Pla d'Ocupació Tècnic/a de Comunicació, grup A2

Decret 2024-141 llista admesos i exclosos i calendari proves procés de selecció per cobrir 1 lloc de treball temporal en Pla d'Ocupació Tècnic/a de Comunicació, grup A2

Decret 2024-109 esmena criteris de selecció per cobrir temporalment en pla d'ocupació 1 lloc de treball de Tècnic/a de Comunicació

Decret 2024-0038 aprovació criteris de selecció per cobrir temporalment en pla d'ocupació 1 lloc de treball de Tècnic/a de Comunicació

Model d'instància-sol·licitud Tècnic/a Comunicació

 

Procés de selecció, amb caràcter  de màxima urgència, d’una persona per a realitzar tasques de  tècnic/a auxiliar de biblioteca, en qualitat de personal de suport i per un període màxim de 3 mesos

Acta 2 - procés de selecció amb caràcter de màxima urgència d'una persona per a realitzar tasques de tècnic/a auxiliar de biblioteca en qualitat de personal de suport i per un període màxim de 3 mesos

Acta 1 - procés de selecció amb caràcter de màxima urgència d'una persona per a realitzar tasques de tècnic/a auxiliar de biblioteca en qualitat de personal de suport i per un període màxim de 3 mesos

Edicte-decret aprovació llista definitiva d'admesos/es procés de selecció amb caràcter de màxima urgència d'una persona per a realitzar tasques de tècnic/a auxiliar de biblioteca en qualitat de personal de suport i per un període màxim de 3 mesos

Edicte-decret aprovació llista d'admesos/es procés de selecció amb caràcter de màxima urgència d'una persona per a realitzar tasques de tècnic/a auxiliar de biblioteca en qualitat de personal de suport i per un període màxim de 3 mesos

Edicte-decret aprovació requisits i criteris de selecció, amb caràcter de màxima urgència, d'una persona per a realitzar tasques tècnic/a auxiliar de biblioteca, en qualitat de personal de suport i per un període màxim de 3 mesos

Model d'instància

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura, en règim de personal laboral fix, de dues places de conserge d'escola

Termini de presentació d’instàncies: 31 d'octubre de 2023

Decret 183/2024 Aprovació constitució borsa de conserges d'escola

Acta 4 i Final procés de selecció de dues places de conserge d'escola

Acta 3 - Entrevistes i concurs

Acta 2  - Resultats prova práctica i convocatòria d'entrevistes

Acta 1 - procés de selecció de dues places de conserge d'escola

Edicte Decret aprovació definitiva llista d'admesos/es procés de selecció de dues places de conserge d'escola

Edicte Decret aprovació llista d'admesos/es, composició tribunal i data de proves procés selecció de dues places de conserge d'escola

Publicació DOGC edicte d'aprovació de la convocatòria i Bases del procés

Edicte Decret correcció errada material Bases procés selecció de dues places de conserge d'escola

Instància-sol·licitud

 

Procés de selecció urgent d'un/a dinamitzador/a d'espais municipals laboral temporal (acció ocupacional -projecte Treball als Barris-) 

Informe de contractació procés de selecció urgent d'un/a dinamitzador/a d'espais municipals laboral temporal (acció ocupacional -projecte Treball als Barris-)

Acta resultat prova de català i calendari entrevistes procés de selecció urgent dinamitzador/a d'espais municipals laboral temporal (acció ocupacional -projecte Treball als Barris)

Acta resultat proves i prova de català procés de selecció urgent dinamitzador/a d'espais municipals laboral temporal (acció ocupacional -projecte Treball als Barris)

Edicte-decret aprovació llista d'admesos/es, composició de l'òrgan seleccionadoi data de proves procés de selecció urgent d'un/a dinamitzador/a d'espais municipals laboral temporal (acció ocupacional -projecte Treball als Barris)

Decret amb els criteris de selecció per cobrir la contractació laboral temporal d'un dinamitzador/a d'espais municipals (acció ocupacional -projecte Treball als Barris-

 

Procés de selecció d’una plaça de Dinamitzador/a turístic/a  (projecte SOC - Primera Experiència) 

Informe-decret contractació Dinamitzador/a turístic/a (projecte SOC-Primera Experiència)

Edicte-decret aprovació llista d'admesos/es, composició de l'òrgan seleccionador i data de entrevistes procés de selecció d'una plaçan de dinamitzador/a turístic/a (projecte SOC Primera Experiència)

Resolució Decret 1534-2023 amb els criteris de selecció d’una plaça de Dinamitzador/a turístic/a  (projecte SOC Primera Experiència)

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a l’accés a 2 places d’agent de la Policia Local, grup de classificació C2, vacants a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, amb constitució de borsa de treball  

Termini de presentació d’instàncies: Del 14 de març al 13 d’abril de 2023

Acta 5 i final Fase de concurs de mèrits-Procés concurs-oposició lliure per a l'accés de 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Acta 4 - Prova de personalitat i competències (entrevistes) - Procés concurs-oposició lliure per a l'accés a 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Acta 3 - Prova Psicotècnica - Procés concurs-oposició lliure per a l'accés a 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Acta 2 - Proves físiques

Annex Acta 1 - Informe de revisió d'exàmens del segon exercici

Edicte publicació Acta 1 - Proves Cultura i teòrica concurs-oposició lliure per a l'accés a 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Edicte Decret llista d'admesos i exclosos concurs-oposició lliure per a l'accés a 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Decret 829/2023 Correcció errada material en Decret amb la llista d'admesos/es, tribunal i data proves concurs-oposició lliure per a l'accés a 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Decret amb llista d'admesos/es, tribunal i data proves concurs-oposició lliure per a l'accés a 2 places d'agent de la Policia Local, grup de classificació C2

Instància-sol·licitud

Annex I Declaració responsable

Annex II.- Declaració jurada del compromís de portar armes

Annex III - Model d'autoavaluació de mèrits

Bases de la convocatòria

 

Procés de selecció mitjançant concurs-oposició,  d’una plaça de mestre/a d’educació infantil, per jubilació anticipada parcial de la persona titular, mitjançant contracte de relleu, amb constitució de borsa de treball

Presentació d'instàncies per Seu Electrònica Patronat  http://escolesbressolmontbui.eadministracio.cat/info.0

Edicte-Resolució Constitució Borsa de Mestres d'Educació Infantil Juliol 2023

Acta Final - Entrevistes i resultat del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de mestre/a d’educació infantil, per jubilació anticipada parcial de la persona titular, mitjançant contracte de relleu, amb constitució de borsa de treball per cobrir temporalment vacants, interinatges, substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o acumulació de tasques, en la categoria professional de mestre al Patronat municipal de les llars d’infants de Santa Margarida de Montbui

Acta 1 - Proves teòrica, pràctica i concurs del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de mestre/a d’educació infantil, per jubilació anticipada parcial de la persona titular, mitjançant contracte de relleu, amb constitució de borsa de treball per cobrir temporalment vacants, interinatges, substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o acumulació de tasques, en la categoria professional de mestre al Patronat municipal de les llars d’infants de Santa Margarida de Montbui

Edicte del decret llista definitiva d'admesos i exclosos concurs-oposició, composició del Tribunal i data proves concurs-oposició d'una plaça de mestre/a d'educació infantil per jubilació anticipada de la persona titular, mitjançant contracte de relleu, amb constitució de borsa de treball per cobrir temporalment vacants, interinatges, substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o acumulació de tasques, en la categoria provisional de mestre al Patronat Municipal Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui 

Edicte del decret llista d'admesos i exclosos concurs-oposició d'una plaça de mestre/a d'educació infantil, per jubilació anticipada de la persona titular, mitjançant contracte de relleu, amb constitució de borsa de treball per cobrir temporalment vacants, interinatges, substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o acumulació de tasques, en la categoria provisional de mestre al Patronat municipal de les llars d'infants de Santa Margarida de Montbui 

Edicte amb la convocatòria i bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de mestre/a d’educació infantil, per jubilació anticipada parcial de la persona titular, mitjançant contracte de relleu, amb constitució de borsa de treball per cobrir temporalment vacants, interinatges, substitucions o necessitats de personal per execució de programes o projectes de caràcter temporal o acumulació de tasques, en la categoria professional de mestre al Patronat municipal de les llars d’infants de Santa Margarida de Montbui

Model instància

 

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició d'una plaça de tècnic mitjà per a la cobertura del lloc de treball de tècnic/a de Medi Ambient

Edicte publicació acta final concurs-oposició d'una plaça de Tècnic/a mitjà de Medi Ambient

Edicte publicació Actes 1 i 2 proves teòrica, pràctica i concurs Tècnic/a Medi Ambient

Edicte d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves

Instància-sol·licitud

Annex 1 Model autoavaluació mèrits

Edicte i bases de la convocatòria publicades al BOBP

 

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició de dues places de tècnic/a mitjà/na d’intervenció socioeducativa en medi obert. Programa “Escolta Jove”

Decret pel qual es declara deserta la convocatòria concurs-oposició de dues places de tècnic mitjà d'intervenció socioeducativa en medi obert. Programa "Escolta Jove"

Edicte aprovació convocatòria i Bases procés selecció de dues places de tècnic/a mitjà/na d'intervenció socioeducativa en medi obert. Programa "Escolta Jove"

Model instància

 

Procés de selecció per cobrir una plaça temporal de tècnic auxiliar d’esports: Pla d’ocupació finançat per Diputació de Barcelona. Programa Específic Resiliència 3.0

Edicte Decret de contractació tècnic auxiliar d'esports: Pla d'ocupació finançat per la Diputació de Barcelona. Programa Específic Resiliència 3.0

Informe de contractació tècnic auxiliar d'esports: Pla d'ocupació finançat per la Diputació de Barcelona. Programa Específic Resiliència 3.0

Acta prova del procés de selecció per cobrir una plaça temporal de tècnic auxiliar d'esports: Pla d'ocupació Programa Específic Resiliència 3.0

Decret amb els admesos/admeses, composició Tribunal i data proves per cobrir una plaça temporal de tècnic auxiliar d'esports: Pla d'ocupació Programa Específic Resiliència 3.0

Decret amb els criteris de selecció per cobrir una plaça temporal de tècnic auxiliar d'esports: Pla d'ocupació finançat per Diputació de Barcelona. Programa Específic Resiliència 3.0 (presentació d'instàncies del 31 de maig al 6 de juny, ambdós inclosos)

Model instància

 

Convocatòria procés de selecció 3 auxiliars de la llar (contracte temporal 6 mesos jornada completa). Programa subvencionat Treball als Barris 2022

Informe final de selecció 3 auxiliars de la llar (contracte temporal 6 mesos jornada completa). Programa subvencionat Treball als Barris 2022

Acta esmena errada material

Acta resultat prova teòrico-pràctica

Decret Aprovació criteris de selecció 3 auxiliars de la Llar (contracte temporal 6 mesos jornada completa). Programa subvencionat Treball als Barris

 

Procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits, per a la cobertura reglamentària d'una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica/Turisme en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Acta Única Tècnic/a de Promoció Econòmica/Turisme

Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de la valoració de mèrits del procés d'una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica-Turisme

Model sol·licitud plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica/Turisme

Full d'autovaloració de mèrits

Bases específiques procés selecció Tècnic/a de Promoció Econòmica/Turisme en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Publicació al DOGC Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases comunes Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

 

Procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits, per a la cobertura reglamentària d'una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica/Comerç en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Acta Única Tècnic/a de Promoció Econòmica/Comerç

Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de la valoració de mèrits del procés d'una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica-Comerç

Model sol·licitud plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica/Comerç

Full d'autovaloració de mèrits

Bases específiques procés selecció Tècnic/a de Promoció Econòmica/Comerç en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Publicació al DOGC Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases comunes Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

 

Procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits, per a la cobertura reglamentària d'una plaça d'Auxiliar Tècnic/a d'Infància en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Acta Única procés selectiu Aux. Tècnic/a d'Infància

Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de la valoració de mèrits del procés d'una plaça d'Auxiliar Tècnic/a d'Infància

Model sol·licitud plaça d'auxiliar tècnic/a d'Infància

Full d'autovaloració de mèrits

Bases específiques procés selecció auxilar tècnic/a d'Infància en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Publicació al DOGC Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases comunes Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

 

Procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits, per a la cobertura reglamentària d'una plaça d'auxiliar administratiu/va (grup de classificació C2) en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Acta Única Auxiliar administratiu/va

Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de la valoració de mèrits del procés d'una plaça d'auxiliar administratiu/va

Model sol·licitud plaça auxiliar administratiu/va (grup classificació C2)

Full d'autovaloració de mèrits

Bases específiques procés selecció Auxiliar Administrativa (C2) en el marc del Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

Publicació al DOGC Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases específiques Processos Extraordinaris d'Estabilització de l'Ocupació Temporal (Aj. Santa Margarida de Montbui)

Bases comunes Procés Extraordinari d'Estabilització de l'Ocupació Temporal

 

Procés de contractació  (contracte temporal 8 mesos aprox. (jornada completa) Tècnic de Comunicació A2 -Pla d'Ocupació

Informe de contractació Tècnic/a de Comunicació A2

Decret admesos/es, composició Tribunal i data de proves procés Tècnic de Comunicació A2 -Pla d'Ocupació

Decret aprovació criteris de selecció contractació temporal 8 mesos aprox. (jornada completa) Tècnic de Comunicació A2 -Pla d'Ocupació

Instància-sol·licitud

 

Procés de selecció 10 peons d'obres i serveis (contracte temporal 6 mesos jornada completa) programa subvencionat Treball als Barris 2022

Informe de contractació procés de selecció de 10 peons d'obres i erveis (contracte temporal 6 mesos jornada completa) programa subvencionat Treball als Barris 2022

Decret aprovació criteris selecció 10 peons d'obres i serveis (programa subvencionat Treball als Barris 2022)

 

Convocatòria i bases concurs-oposició urgent per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis per a la Brigada Municipal

Edicte decret de contractació de 3 peons d’obres i serveis dins el Programa “Plans Locals d’Ocupació” 2023

Edicte decret constitució borsa de treball de peons d'obres i serveis per a la Brigada Municipal

Acta 2-Procés peons de Brigada-Entrevistes i final procés

Acta 1 -Procés peons de Brigada- Prova pràctica-Mèrits i data entrevistes

Edicte decret amb la modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses concurs-oposició urgent per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis per a la Brigada Municipal

Edicte decret amb el llistat definitiu de persones admeses i excloses concurs-oposició urgent per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis per a la Brigada Municipal

Edicte decret amb el llistat de persones admeses i excloses, composició del Tribunal i data de proves del concurs-oposició urgent per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis per a la Brigada Municipal

Model sol·licitud

Bases de la convocatòria

 

Procés de 

 

Procés de selecció plaça temporal de tècnic/a de gestió de residus subvencionat pel SOC -Treball i Formació (SOC-ARC)

Informe de selecció tècnic/a de gestió de residus subvencionat pel SOC-Treball i Formació (SOC-ARC)

Instància sol·licitud plaça temporal de tècnic/a de gestió de residus subvencionat pel SOC-Treball i Formació (SOC-ARC)

Decret aprovació criteris selecció plaça temporal de tècnic/a de gestió de residus subvencionat pel SOC -Treball i Formació (SOC-ARC)

 

Convocatòria selecció Referent Ocupació Juvenil

Correcció informe de selecció Referent Ocupació Juvenil

Informe de selecció Referent Ocupació Juvenil

Instància sol·licitud Referent Ocupació Juvenil

Decret aprovació criteris selecció Referent Ocupació Juvenil

 

Convocatòria procés de selecció urgent de Coordinador/a de Pla Educatiu d'Entorn

Acta única procés de selecció urgent de Coordinador/a de Pla Educatiu d'Entorn

Edicte decret amb el llistat de persones admeses i excloses -composició del Tribunal i data de proves del procés de selecció urgent Coordinador/a Pla Educatiu Entorn

Decret aprovació criteris genèrics selecció-coordinador Pla Educatiu d'Entorn

Instància sol·licitud coordinació Pla Educatiu d'Entorn

 

Convocatòria i bases concurs-oposició urgent per a la formació d'una borsa de treball de personal de neteja d'edificis i instal·lacions municipals

Edicte decret constitució borsa de treball de personal de neteja d'edificis i instal·lacions municipals

Acta final del procés de selecció per constituir una borsa de treball de personal de neteja d'edificis i instal·lacions municipals

Acta 2: procés de selecció borsa de personal de neteja. Resultats prova pràctica, mèrits i data entrevistes

Acta 1 Proves llengües i publicació criteris exercici pràctic

Edicte decret amb el llistat de persones admeses i excloses, composició del Tribunal i data de proves del concurs-oposició urgent per a la formació d'una borsa de treball de personal de neteja d'edificis i instal·lacions municipals

Model de sol·licitud (inclou informació útil) 

Bases de la convocatòria

 

Procés de selecció d'una persona pel Pla d'Ocupació Dinamitzador/a d'espais públics. Pla d’ocupació subvencionat en el Projecte Treball als Barris 2022

Informe de contractació dinamitzador/a d'espais públics (Pla d'ocupació subvencionat en el Projecte Treball als Barris 2022)

Acta resultat prova català selecció d'un dinamitzador/a d'espais públics (Pla d'ocupació subvencionat en el Projecte Treball als Barris 2022)

Decret amb els criteris de selecció d'un dinamitzador/a d'espais públics (Pla d'ocupació subvencionat en el Projecte Treball als Barris 2022)

 

Procés de selecció d’una plaça d’arquitecte/a municipal

Acta final procés selecció borsa d'arquitectes

Acta 2: Resultats segon exercici i valoració dels mèrits procés de selecció d'una plaça d'arquitecte/a municipal

Acta 1: Resultat primer exercici i convocatòria segon exercici procés de selecció d'una plaça d'arquitecte/a municipal

Decret d'admesos i exclosos

Decret d'ampliació del termini d'admissió de sol·licituds pel procés de selecció urgent mitjançant concurs-oposició d’una plaça d’arquitecte/a

Model de sol·licitud

Convocatòria i bases del procés de selecció

 

Procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball d'educadors/es infantils

Resolució del procés selecció borsa educadors/es infantils

Acta 3-Final procés selecció borsa de treball d'educadors/es infantils

Acta 2-Resultats del segon exercici, valoració de mèrits i hora d'entrevistes

Acta 1-Resultats del primer exercici i convocatòria del segon

Llista definitiva d'admesos i exclosos procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball d'educadors/es infantils

Llista d'admesos i exclosos, composició tribunal i data proves formació d'una borsa de treball d'educadors/es infantils

Model de sol·licitud

Convocatòria i bases del procés de selecció

 

 

Procés de selecció per a cobrir un lloc temporal d’administratiu/va pel Departament de Serveis Socials en el marc del Programa de Resiliència Local de la Diputació de Barcelona

Informe de contractació

Decret d'admesos i exclosos

Instància per a la sol·licitud de participació al procés de selecció

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Procés de selecció d'un lloc de treball temporal de tècnic/a d'acompanyament A2

Informe de contractació tècnic/a d'acompanyament A2

Decret d'admesos i exclosos

Instància per a la sol·licitud de participació al procés de selecció

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Procés de selecció per cobrir 3 places de peons d’obres i serveis dins del programa Plans Locals d’Ocupació

Decret de contractació

Decret d'admesos, exclosos i dates de prova de català A2 i entrevistes

Instància per a la sol·licitud de participació al procés de selecció

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Procés de selecció per cobrir una plaça d’agent cívic/a dins del programa Plans Locals d’Ocupació

Decret de contractació

Decret d'admesos, exclosos i dates de prova de català A2 i entrevistes

Instància per a la sol·licitud de participació al procés de selecció

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Procés de selecció per cobrir 4 places del Programa Treball i Formació 2022 – línia PANP (2 auxiliars de la llar) i línia MG52 (1 peó de brigada i 1 cap de brigada TBC)

Informe de contractació 1 cap de brigada TBC

Informe de contractació 1 peó de brigada

Informe de contractació 2 auxiliars de la llar

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Convocatoria per la contractació urgent d’un/a auxiliar administratiu/va que doni suport al Departament de Cultura

Resolució del decret

Decret d’admesos i exclosos i data de prova de català i entrevistes

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

Instància per a la sol·licitud de participació al procés de selecció

 

Convocatòria per cobrir 10 places temporals de peons d’obres i serveis. Manteniment i neteja d’espais públics. Pla d’ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris

Informe de contractació

Decret d’aprovació dels criteris de selecció

 

Convocatòria i bases concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte de constitució borsa de treball

Acta 4. Puntuació fase de concurs i resultat del procés selectiu

Acta 3. Resultat quart exercici

Anunci 1. Convocatòria d’entrevistes personals (segona part quart exercici)

Acta 2. Resultat tercer exercici i convocatòria del quart.

Acta 1. Resultats segon exercici i convocatòria del tercer

Edicte llistat d’admesos i exclosos i data de la prova del segon exercici

Decret 1655/2021 relació provisional d’admesos i exclosos (Termini de presentació de reclamacions entre el 22 de desembre de 2021 i el 4 de gener de 2022, ambdós inclosos)

Model de sol·licitud

Edicte de la publicació de les Bases del procés al BOP

 

Convocatòria per a la provisió interina d'una plaça de coordinador tècnic de recursos humans i formació de borsa de treball

Edicte constitució borsa de treball coordinador tècnic de recursos humans

Acta 3 Provisió interina plaça coordinador tècnic de recursos humans i formació de borsa de treball

Acta 2 Provisió interina plaça coordinador tècnic de recursos humans i formació de borsa de treball

Acta 1 Provisió interina plaça coordinador tècnic de recursos humans i formació de borsa de treball

Decret 1602/2021 amb la modificació del nomenament dels membres del Tribunal qualificador–oposició per a la cobertura d’una plaça de coordinador/a tècnic/a de Recursos Humans, grup de classificació A2, mitjançant funcionari interí amb constitució de borsa de treball

Decret admesos, tribunals i data de proves concurs–oposició per proveir una plaça de coordinador/a tècnic/a de Recursos Humans, grup de classificació A2

Model de sol·licitud

Edicte de la publicació de les Bases del procés al BOP

 

Convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador d’espais públics. Pla d’ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris

Decret de contractació

Informe de contractació

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Convocatòria procés de selecció, amb caràcter urgent, d'un Tècnic/a Referent d’Ocupació Juvenil (SOC – REFERENTS)

Decret 1698-2021 amb la contractació d'un Tècnic/a Referent d'Ocupació Juvenil (SOC – REFERENTS)

Decret 1648-2021 amb l'aprovació dels criteris de selecció, amb caràcter urgent, d'un Tècnic/a Referent d'Ocupació Juvenil (SOC – REFERENTS)

 

Convocatòria procés de selecció 3 auxiliars de la llar. Pla d’ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris

Decret de contractació

Informe de contractació

Decret d'aprovació dels criteris de selecció

 

Convocatòria procés de selecció 2 peons d’obres i serveis Programa Treball i Formació: Línia DONA i Línia MG45.

Decret de contractació

Informe de contractació

Decret esmena aprovació criteris de selecció Programa Treball i Formació 2021

Decret aprovació criteris de selecció Programa Treball i Formació 2021

 

Convocatòria procés de selecció personal tècnic/a auxiliar de biblioteca

Acta del tribunal

Decret admesos, tribunals i data de proves concurs–oposició per constituir una borsa de treball de personal tècnic auxiliar de biblioteca, grup de classificació C1

Model de sol·licitud

Edicte de la publicació de les Bases del procés al BOPB

 

Convocatòria i bases per a la selecció de quatre places d’agents interins de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui pel procediment de màxima urgència

Acte final Comissió de Valoració

Decret 1600/2021 llista definitiva d'admesos/es i convocatòria d’entrevistes del procés de selecció de quatre places d'agents interins de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui pel procediment de màxima urgència

Decret 1573/2021 amb la llista provisional d'admesos/es selecció de quatre places d'agents interins de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui pel procediment de màxima urgència

Model de sol·licitud

Edicte de la publicació de les Bases del procés al BOPB

 

Contractació urgent Tècnic/a de Secretaria -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Acta informe final contractació Tècnic/a de Secretaria

Acta revisió prova català -Procés selecció MUTP-

Acta prova de català i fase entrevista Tècnic/a de Secretaria

Decret 1206/2021 relació provisional d'admesos i exclosos i data prova de català contractació urgent Tècnic/a de Secretaria -laboral temporal- Subvenció SOC-MUTP

Decret 1040/2021 criteris selecció contractació urgent Tècnic/a de Secretaria -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Model de sol·licitud

 

Contractació urgent Tècnic/a de Via Pública -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Acta informe final contractació Tècnic/a de Via Pública

Acta prova català i fase entrevista Tècnic/a de Via Pública

Decret 1205/2021 llista admesos i exclosos i data prova de català contractació urgent Tècnic/a de Via Pública -laboral temporal- Subvenció SOC-MUTP

Decret 1065/2021 criteris selecció contractació urgent Tècnic/a de Via Pública -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Model de sol·licitud

 

Contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Departament de Promoció Econòmica -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Informe de contractació urgent auxiliar administratiu/va

Acta resposta al·legacions contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Departament de Promoció Econòmica

Informe de contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Departament de Promoció Econòmica

Acta prova de català i entrevistes auxiliar administratiu/va

Decret 2021-1152 Relació Provisional Exclosos- Admnistratiu

Decret 1034/2021 criteris selecció contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Dept. Promoció Econòmica "Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral" 2021

Model de sol·licitud

 

Contractació urgent de 5 peons d'obres -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Informe contractació urgent 5 peons d'obres "Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral" 2021

Acta prova de català i entrevistes peons

Decret 2021-1153 Relació Provisional Exclosos Peons Obres i Serveis

Decret 1066/2021 criteris selecció contractació urgent 5 peons d'obres "Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral" 2021

Model de sol·licitud

 

Contractació en pràctiques de 3 joves beneficiaris del programa de garantia juvenil

Acta informe contractació arxiver/a

Acta informe contractació tècnic/a comunicació

Acta informe contractació tècnic/a salut pública

Informe de contractació -procés selecció 3 joves beneficiaris/àries del programa de garantia juvenil 

Decret Aprovació Bases Procés de selecció de Joves en pràctiques 2021

Contractació urgent auxiliar administratiu/va per a Departaments de Secretaria i Cultura en el marc del programa “Pla de Reactivació de l’Ocupació” 2021 (Data límit: 10-6-2021)

Informe de contractació auxiliar administratiu/va "Pla de Reactivació de l'Ocupació" 2021

Decret 873/2021 llista admesos/admeses auxiliar administratiu/va "Pla de Reactivació de l'Ocupació" 2021

Decret 815/2021 contractació urgent auxiliar administratiu/va "Pla de Reactivació de l'Ocupació" 2021

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Interna

Acta tribunal procés selecció d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Internal

Edicte admesos, tribunals i data de proves procés de selecció d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Interna

Convocatòria i bases d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Interna

Model de sol·licitud

Publicació al DOGC edicte aprovació convocatòria i bases que han de regir la provisió, mitjançant el sistema de concurs-oposició de promoció interna, d'una plaça de mestre/a d'educació infantil del Patronat Municipal Llars d'Infants

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Edicte constitució borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta final concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta 3 concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta 2 concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta 1 concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Edicte amb la publicació de la correcció errada material relació de persones admeses, excloses, tribunals i dates de proves del concurs-oposició per a la formació d’una borsa de treball de personal administratiu

Edicte amb la relació de persones admeses, excloses, tribunals i dates de proves concurs-oposició per a formació de borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui

Edicte amb convocatòria i bases formació d’una borsa de treball de personal administratiu, grup de classificació C1.  Presentació de sol·licituds del 2 al 22 de febrer de 2021.

Model de sol·licitud

 

 

 

Convocatòria pla d'ocupació "Reactivació Ocupació" DIBA 2021 (1 plaça d'agent cívic/a)

Informe de contractació pla d'ocupació "Reactivació Ocupació" DIBA 2021 (1 plaça d'agent cívic/a)

Decret 510/2021 amb la llista d'admesos, tribunals i data proves selectives plaça agent cívic/a

Decret 417/2021 informació convocatòria i criteris selecció plaça agent cívic/a

Instància sol·licitud agent cívic/a

 

Convocatòria programa ocupacional "Treball als Barris" 2020 (10 peons d'obres i serveis)

Informe de contractació 10 peons d'obres i serveis programa ocupacional "Treball als Barris" 2020

Decret 356/2021 criteris selecció peons d'obres i serveis programa ocupacional "Treball als Barris" 2020

 

Convocatòria procés de selecció urgent de coordinador/a de Pla Educatiu d’Entorn

Informe de contractació urgent coordinador/a de Pla Educatiu d'Entorn

Decret 342/2021 Llista admesos, tribunal i data entrevistes selecció coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn

Decret 245/2021 Aprovació criteris selecció coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn

Instància sol·licitud coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn

 

 

Procés de selecció 4 auxiliars de la llar, pla d'ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris 2020

Informe contractació 4 auxiliars de la llar

Decret 102/2021 Aprovació criteris de selecció 4 auxiliars de la llar dins el pla d'ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris 2020

 

Convocatòria i bases concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte constitució borsa treball agents Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Acta final 26 de gener resultat concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Acta constitució i classificació tribunal classificador resultat proves físiques i dates proves psicotècniques i entrevistes complementàries concurs-oposició 2 places agent Policia Local

Acta constitució i classificació tribunal classificador resultat prova teòrica cultural i data proves físiques concurs-oposició per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Acta constitució i classificació tribunal classificador, data prova teòrica-cultural, concurs-oposició per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Edicte amb la llista d'admesos, tribunals i data proves concurs-oposició per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Convocatòria i bases concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Edicte amb la constitució de la borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Acta final borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Acta 2 Prova pràctica borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Acta 1 Prova català borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Edicte amb la llista d'admesos, composició del Tribunal i data de proves concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Edicte amb la constitució de la borsa de treball d'auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Acta constitució borsa treball d'auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Acta 2 amb el resultat de la prova pràctica concurs-oposició formació borsa treball auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Diligència de subsanació Acta 1 resultat prova teòrica concurs-oposició formació borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Acta 1 amb el resultat de la prova teòrica concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes 

Edicte amb la llista d'admesos, composició del Tribunal i data de proves concurs-oposició per constituir una borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Edicte amb la convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Edicte amb la constitució de la borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Acta revisió reclamacions Tribunal Qualificador de les proves procés selecció per constituir borsa de treball peons obres i serveis (Brigada)

Acta final concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Acta 2 Resultat prova pràctica concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Acta amb el resultat de la prova de català concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Edicte amb la relació provisional d'admesos, exclosos, tribunals i dates proves concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Edicte amb la convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal de neteja d'edificis i instal·lacions municipals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatòria mitjançant concurs de mèrits de dues places d'agent interí de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Acta final resultat procés concurs de mèrits dues places agent interí Policia Local

Decret 848-2020: Llistat d'admesos, tribunal i data de proves concurs de mèrits dues places agent interí Policia Local

Decret 761-2020: convocatòria mitjançant concurs de mèrits de dues places d'agent interí de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Model sol·licitud

 

Convocatòria Borsa Treball educadores infantils per al Patronat Municipal Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui

Acta concurs-oposició borsa de treball educadores infantils per a les llars d'infants municipals

Edicte admesos, tribunal i data de proves borsa de treball educadores infantils per a les llars d'infants municipals

Edicte bases convocatòria Borsa Treball educadores infantils per al Patronat Municipal Llars d'Infants

Edicte actualització dates presentació sol·licituds per represa dels terminis administratius

Model instància (inclou informació útil)

Pagament dels drets d'examen

 

Convocatòria provisió lloc de treball gerent empresa municipal Montbui Activa SL 

 
 

Instància per participar procés selecció gerent empresa municipal Montbui Activa SL

 

Convocatòria programa ocupacional "Treball als Barris" 2019 (10 peons d'obres i serveis)

Informe selecció 10 peons d'obres i serveis programa "Treball als Barris" 2019

Decret 637/2020 amb l'aprovació dels requisits i dels criteris de selecció de 10 peons d'obres i serveis programa "Treball als Barris" 2019

 

Convocatòria selecció 2 auxiliars de la llar programa complementari per a la garantia del benestar social 2020

Informe contractació 2 auxiliars de la llar

Decret 678/2020 aprovació criteris selecció 2 auxiliars de la llar

Instància

 

Contractació laboral assistent infantil per a les Llars d'Infants per substitució de baixa de malaltia

Acta final constitució i valoració mèrits Contractació laboral temporal assistent infantil

Acta constitució i valoració mèrits Contractació laboral temporal assistent infantil

Edicte amb les bases de contractació laboral assistent infantil per a les Llars d'Infants per a substitució de baixa de malaltia

Model sol·licitud

 

Convocatòria Pla d'Ocupació subvencionat per Diputació de Barcelona-programa complementari (2 peons d'obres i serveis)

Decret 120/2020 amb l'aprovació dels requisits i dels criteris de selecció de dos peons d'obres i serveis en un Pla d'Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona (programa complementari)

Model instància peó obres i serveis

Informe contractació 2 peons d'obres i serveis en un Pla d'Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona (programa complementari)

 

Convocatòria Pla d'Ocupació Treball als Barris (4 auxiliars de la llar)

Informe contractació 4 auxiliars Pla d'Ocupació Treball als Barris

Decret 53/2020 Requisits i criteris selecció contractació de 4 auxiliars de la llar, Pla d’Ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa Treball als Barris, 2019

 

Selecció Agent interí Policia Local (màxima urgència)

Acta final selecció agent Policia Local interí (màxima urgència)

Decret 1596/2019 Llista admesos/exclosos, composició tribunal i data proves selecció agent Policia Local interí (màxima urgència)

Decret 1566/2019 amb l'Aprovació de les Bases de selecció per a un agent de Policia Local interí (màxima urgència)

Model sol·licitud

 

Convocatòria procés de selecció urgent monitor d’activitats esportives per substituir temporalment al titular de la plaça

Acta final selecció urgent monitor d'activitats esportives per substitutir temporalment al titular de la plaça

Acta prova català procés selecció urgent monitor d'activitats esportives per substituir temporalment al titular de la plaça

Decret 1435/2019 amb llista provisional admesos selecció urgent monitor/a activitats esportives (substitució temporal del titular de la plaça); tribunal i data proves selecció

Decret 1358/2019 rectificació bases procés de selecció urgent monitor/a d'activitats esportives

Edicte aprovació Decret bases procés de selecció urgent monitor/a d'activitats esportives

Model sol·licitud

 

Convocatòria i bases formació borsa de treball Auxiliar Administratiu per cobrir temporalment vacants, substitucions o necessitats de personal

Edicte aprovació prórroga Borsa de treball Auxiliars Administratius

Decret 1508/2019 Aprovació constitució Borsa de treball Auxiliars Administratius

Acta final concurs oposició formació Borsa Auxiliars Administratius

Puntuacions fase concurs formació Borsa Auxiliars Administratius

Acta Tribunal proves celebrades el 20 de novembre concurs oposició formació Borsa Auxiliars Administratius

Acta amb el resultat de la prova de català procés formació borsa de treball Aux. Administratiu

Edicte admesos, tribunals i dates de proves formació borsa de treball Auxiliar Administratiu per cobrir temporalment vacants, substitucions o necessitats de personal

Edicte convocatòria i bases formació borsa de treball Auxiliar Administratiu

Model sol·licitud (inclou informació útil)

 

Contractació en pràctiques de 3 joves beneficiaris del programa de garanties juvenils

Acta procés de selecció de tres joves beneficiaris del programa de Garanties Juvenils (2019)

Decret aprovació bases procés selecció de tres joves beneficiaris del programa de Garanties Juvenils (convocatòria 2019)

 

Concurs oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local

 

Acta final Tribunal concurs-oposició una plaça agent Policia Local (funcionari)

Acta 2 i Annex concurs-oposició una plaça agent Policia Local (funcionari)                

Acta 1 i Annex concurs-oposició una plaça agent Policia Local (funcionari)

Edicte admesos, tribunals i data de proves concurs-oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte modificació bases de la convocatòria concurs-oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui (nou període de sol·licituds: del 3 al 13 de juny)

Model de sol·licitud convocatòria d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte, Bases i convocatòria concurs-oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

 

Convocatòria Pla d'Ocupació Treball als Barris (10 places de peons)

Quadre selecció peons

Decret aprovació criteris selecció

 

Convocatòria Pla d'Ocupació Local (4 places auxiliar de la llar).

Quadre selecció auxiliars

Decret aprovació criteris selecció

Model instància

 

Convocatòria i bases formació borsa de treball per cobrir temporalment vacants i/o absències del lloc de treball, de caire laboral, d'Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial)

Acta tribunal concurs-oposició per configurar Borsa de Treball Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial)

Edicte admesos, composició de tribunals i dates de celebració de les proves per configurar Borsa de Treball Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial)

Edicte, Bases proves selectives i concurs oposició per a la formació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants i/o absències del lloc de treball, de caire laboral, d'Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial) 

Model instància (inclou informació útil)

 

Selecció tècnic/a d'acompanyament turístic per al Punt d'Informació Turística de La Tossa de Montbui

Acta procés de selecció tècnic/a d'acompanyament turístic per al Punt d'Informació Turística de La Tossa de Montbui (Subvencionat per la Dip. de Barcelona)

Decret Bases contractació urgent tècnic/a d'acompanyament turístic per al Punt d'Informació Turística de La Tossa de Montbui

 

Selecció dues places funcionari interí Agent de Policia Local amb caràcter d'urgència i per un període màxim de 3 mesos

Acta Comissió avaluadora

Convocatòria i bases de dues places de funcionari interí d'Agent de Policia Local amb caràcter d'urgència i per un període màxim de 3 mesos

 

 

Selecció procés urgent tècnic de suport Cultura, Joventut i Festes

Acta procés de selecció

Decret aprovació bases procés selecció urgent tècnic de suport Cultura, Joventut i Festes

 

Selecció "Treball als Barris 2018"

Acta procés de selecció programa Treball als Barris 2018

Decret aprovació criteris de selecció

 

Convocatòria i bases d'una plaça de funcionari interí d'Agent de Policia Local amb caràcter d'urgència i per un període màxim de 3 mesos

Acta Comissió avaluadora

Edicte aprovació convoRetallarcatòria i bases

Model instància (inclou informació útil)

 

Convocatòria i bases formació borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Cultura, Joventut i Festes

Acta tribunal formació borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Cultura, Joventut i Festes

Edicte admesos, tribunal i data proves formació borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Cultura, Joventut i Festes

Edicte i bases

Model de sol·licitud

 

Convocatòria Plaça Sergent Policia Local (Promoció Interna)

Acta 2 Sergent Policia Local

Acta 1 Sergent Policia Local

Edicte admesos, tribunals i dates de proves Plaça Sergent Policia Local (Promoció Interna)

Bases de la convocatòria

Model de sol·licitud

Edicte referència publicació bases i termini sol·licituds

 

Convocatòria formació borsa treball Conserges d'escola

Acta 2 tribunal qualificador 13-7-2018 borsa de treball places conserge d'escola

Acta tribunal qualificador 12-7-2018 borsa de treball places conserge d'escola

Bases de la convocatòria

Edicte admesos, tribunals, data i lloc proves formació borsa de treball conserges escola

Bases de la convocatòria

Model de sol·licitud i informació

Modificació bases i ampliació termini presentació sol·licituds

 

Contractació laboral-temporal curs 2018-2019 educador/a per a Llars d'Infants

Acta final contractació educadora

Acta 1: Constitució comissió avaluadora i valoració de mèrits -Contractació temporal educadora infantil curs 2018-2019- Patronat Llar d'Infants

Edicte procés contractació

Model sol·licituds

 

 

Recull històric de convocatòries de personal

Per conèixer el recull històric de convocatòries de personal de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui seguiu l'enllaç següent enllaç: Resultats de les convocatòries de personal

Darrera actualització: 23.05.2024 | 14:47
Darrera actualització: 23.05.2024 | 14:47