Pla Educatiu d'Entorn

QUÈ ÉS EL PEE de Santa Margarida de Montbui?  
El pla educatiu d’entorn de Santa Margarida de Montbui és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb el suport d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat de Santa Margarida de Montbui  i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

El pla educatiu d’entorn és un instrument que tracta de donar una resposta integrada i comunitària als reptes educatius, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents espais i temps educatius de la vida dels infants i joves. A l’hora, és una metodologia de treball capça de connectar els aprenentatges formals i no formals i afavorir l’accés de tot l’alumnat a l’educació no formal com un element estratègic d’equitat i igualtat d’oportunitats.

Amb la participació de les diferents entitats educatives de Santa Margarida de Montbui, es basa en un model d’intervenció educativa global i comunitària que es posa a l’abast de l’alumnat i les seves famílies del municipi.


A QUI S’ADREÇA?
Lactuació de corresponsabilització educativa del pla educatiu  dentorn s’ adreçada a tots els infants i joves de 0 a 20 anys dels centres educatius de Santa Margarida de Montbui. Cal tenir present, però, que les actuacions dels Plans educatius dentorn també sadrecen, des duna perspectiva proactiva, a tota la comunitat educativa.

-Professionals educatius de Santa Margarida de Montbui:

- Equips directius i docents.

- PAS.

- Professionals de l'àmbit socioeducatiu.

- Serveis Educatius.

-Alumnat i famílies dels centres educatius 

- Entitats, associacions i empreses de Santa Margarida de Montbui i del territori

- Organismes i representants municipals de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

- Organismes i representats de les direccions i subdireccions del Departament d'Educació.

 

ACCIONS PRIORITÀRIES DEL PEE 0-20

 

 • Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
 • Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
 • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.
 • Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.
 • Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

OBJECTIU METODOLÒGIC:

 • Treball i aprenentatge en xarxa.
 • Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu.
 • Enfortir la xarxa entre centres educatius.
 • Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.

 

 

AGENTS

Per al desenvolupament dun Pla educatiu dentorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. El Pla educatiu dentorn de Santa Margarida de Montbui promou la participació de tots ells i garanteix la representació:

 • Ladministració local.
 • Els centres educatius.
 • Els serveis educatius.
 • Les AMPA i les famílies.
 • Lalumnat.
 • Professionals daltres departaments de la Generalitat al territori.
 • El teixit associatiu del barri o municipi.
 • Entitats culturals, esportives i de lleure.

 

Cal no oblidar que els infants, adolescents i joves no són només destinataris, sinó també membres actius del desenvolupament del Plans educatius dentorn de Santa Margarida de Montbui, a través del Consell d’Infants i Joves, i d’altres polítiques de participació

 

PLA ACCIONS

 • Mentoria
 • Tallers de suport i acompanyament educatiu: estudi assistit per alumnes de 6 a 18 anys, programa Erasmus, impuls a la lectura, programa LCAM
 • Oportunitats més enllà de l’escola: Activa Montbui, Enreda’t Montbui, Taller de parentalitat positiva famílies IES, extraescolars artístiques, científiques i musicals, xerrada per famílies, formació català/comunitari per famílies, natació escoles, coral, educació en valors per famílies, Setmana de les arts, Sant Jordi
 • Servei comunitari
 • Pla Català de l’esport

Clicant AQUÍ trobareu el document Genially amb totes les accions 2022-2023

Clicant AQUÍ trobareu el díptic amb les activitats extraescolars de l'Institut Montbui del curs 2023-2024

Clicant AQUÍ trobareu ACORD GOV/91/2023, de 18 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions mínimes per formalitzar els convenis que concretin els plans educatius d'entorn i el finançament de les actuacions relacionades.

 

Quin cost té:

Gratuït

Adreça:

Tècnica Responsable: Maite Priego Correu electrònic de contacte: priegogm@montbui.cat

Darrera actualització: 19.02.2024 | 17:39