Sol·licitud d'ajuts per a arranjaments d'habitatges per a gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o en risc d'exclusió social (del 4 de juliol al 2 d'agost de 2023)

OBJECTE

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajut econòmic per a l'arranjament d'habitatges de gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d'exclusió social del municipi de Santa Margarida de Montbui.

Es vol facilitar reformes bàsiques de l'habitatge de les persones grans més vulnerables i/o amb dificultats de mobilitat així com també per a persones amb risc d'exclusió social, a partir d'arranjaments consistents en ajuts tècnics, reparacions i petites obres no estructurals a l'interior dels habitatges per tal de millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i habitabilitat.

 

TIPOLOGIA D'ARRANJAMENTS

Els arranjaments que es duran a terme en l’interior dels habitatges inclou petites reformes d'adaptació funcional i la instal·lació d'ajudes tècniques:

a) Als banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal

b) A les cuines, per millorar les condicions de seguretat i higiene

c) De caire general, per facilitar la mobilitat i l'accessibilitat al domicili

d) Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis 

 

BENEFICIARIS

El programa s'adreça a persones majors de 65 anys amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària o amb insuficiència de recursos econòmics.

També s'adreça a persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona més gran.

I a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

a) Documentació identificativa obligatòria:

 1. NIF/NIE
 2. Document de representació legal
 3. Certificat d'empadronament

b) Documentació econòmica obligatòria

 1. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social (menors de 65 anys)
 2. Fotocòpia del contracte de treball
 3. Tres últimes nòmines
 4. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència
 5. Certificat del SEPE de l'import que percep, si es que es percep alguna prestació. Sino, un certificat negatiu de prestacions.
 6. En el cas d'autònoms, declaració del darrer trimestre d'activitats econòmiques de l'any 2022.
 7. En el cas de jubilats i pensionistes, acreditació de la pensió/prestació que cobren.
 8. Certificat de persona perceptora de la renda garantida de ciutadania.

c) Documentació social i d'autonomia personal obligatòria

 1. En el cas de persones amb discapacitat, carnet de discapacitat
 2. En el cas de persones amb dependència, resolució del grau de dependència
 3. En el cas de persones amb dificultats funcionals i/o cognitives sense reconeixement de discapacitat o dependència adjunta, cal adjuntar informe mèdic segons model.
 4. En el cas de persones separades, conveni o sentència judicial de separació o divorci.

 

d)   Documentació de l'habitatge obligatòria

 1. Contracte de lloguer (vigència mínima 2 anys)
 2. En cas de lloguer, autorització de la propietat per fer la reforma
 3. Rebuts pagats de lloguer/hipoteca dels darrers sis mesos
 4. Escriptures/cadastre en cas de propietat

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del dia 4 de juliol al 2 d'agost de 2023 (ambdós inclosos)

 

FORMES DE TRAMITACIÓ

Hi ha dues formes de tramitació: es pot presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, o bé realitzar la tramitació per internet des d'aquest mateix tràmit.

a) Si es fa de forma telemàtica, cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la web municipal, www.montbui.cat, fent servir la Instància Genèrica, i adjuntant el MODEL DE SOL·LICITUD així com la documentació pertinent.

b) Per presentar la sol·licitud presencialment podeu adreçar-vos a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, mostrador de Serveis Socials, de dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores. Podeu demanar més informació al telèfon 93 804 09 09.

Darrera actualització: 03.07.2023 | 14:57
Darrera actualització: 03.07.2023 | 14:57