Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) -Aprovació inicial

CONSULTEU TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOBRE EL POUM (APROVACIÓ INICIAL PER PLE 3-4-2019). TAMBÉ PODEU CONSULTAR LA WEB DEL POUM

Model d'al·legacions aprovació inicial POUM

Publicació "ARA"

Publicació "El Periódico"

Publicació DOGC

Publicació BOPB

Publicació L'Enllaç

Anunci aprovació inicial POUM

Certificat acord de Ple 3-4-2019 Aprovació inicial POUM

Informe Aprovació inicial POUM Land Urbanisme, doc. aval. econòmica i modif. març 2019

Memòria Informació POUM Montbui

Memòria Ordenació POUM Montbui

Normativa POUM Montbui

Catàleg de béns Montbui

Avaluació econòmica, agenda i informe de sostenibilitat

EAE POUM Montbui

Memòria social POUM Montbui

Participació ciutadana POUM Montbui

Estudi avaluació mobilitat generada POUM Montbui

Estudi riscos POUM Montbui

Estudi inundabilitat POUM Montbui

Resum comprensiu POUM Montbui

Suspensió de llicències

 

CONSULTEU ELS PLÀNOLS INFORMATIUS

I01. Encaix territorial

I02. Delimitació terme municipal

I03. Pla Territorial Parcial Comarques Centrals

I04. PDU Conca d'Òdena

I05. Règim de sòl

I06. Eixos vertebradors

I07. Equipaments

I08. Vies i espais urbans

I09-1. Àmbits i elements objectes de protecció

I09-2. Àmbits i elements objectes de protecció

I09-3. Àmbits i elements objectes de protecció

I09-4. Àmbits i elements objectes de protecció

I09-5. Àmbits i elements objectes de protecció

I10-1. Planejament vigent refós

I10-2. Planejament vigent refós

I10.3. Planejament vigent refós

I10.4. Planejament vigent refós

I10.5. Planejament vigent refós

I11.1. Planejament vigent no urb

I11.2. Planejament vigent no urb

I11.3. Planejament vigent no urb

I11.4  Planejament vigent no urb

I11.5. Planejmanet vigent no urb

I12.1. Creixement històric

I12.2. Creixement històric Nucli Antic

I13. Tipologies edificatòries

I14. Alçades de l'edificació

I15. Usos en PB

I16. Tipologies alçades-usos-Nucli Antic

 

CONSULTEU ELS PLÀNOLS NORMATIUS

 

N1 Règim de sòl i infraestructures generals

N2 Estructura general i orgànica

N3 Zonificació no urbanitzable

N3-1 Zonificació no urbanitzable

N3-2 Zonificació no urbanitzable

N3-3 Zonificació no urbanitzable

N3-4 Zonificació no urbanitzable

N3-5 Zonificació no urbanitzable

N4 Zonificació urbà i urbanitzable

N4-1 Zonificació urbà i urbanitzable

N4-2 Zonificació urbà i urbanitzable

N4-3 Zonificació urbà i urbanitzable

N4-4 Zonificació urbà i urbanitzable

N5-1 Aigua

N5-2 Sanejament

N5-3 Electricitat

N5-4 Gas

N5-5 Telecomunicacions

 

DOCUMENTS DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT

Aprovació de l'avanç de planejament del POUM de Montbui

Avanç de planejament del POUM de Montbui

Document inicial estratègic del POUM de Montbui

 

Documentació gràfica

I.01. Encaix territorial

I.02. Delimitació terme municipal

I.03. Pla Territorial Parcial Comarques Centrals

I.04. Pla Director Urbanístic Conca d'Òdena

I.05. Règim del sòl

I.06. Eixos vertebradors

I.07. Equipaments

I.08. Vies i espais urbans

I.09. Àmbits i elements objecte de protecció (I)

I.09.Àmbits i elements objecte de protecció (II)

I.09. Àmbits i elements objecte de protecció (III)

I.09. Àmbits i elements objecte de protecció (IV)

I.09. Àmbits i elements objecte de protecció (V)

I.10. Planejament vigent refós. Urbà i urbanitzable (I)

I.10. Planejament vigent refós. Urbà i urbanitzable (II)

I.10. Planejament vigent refós. Urbà i urbanitzable (III)

I.10. Planejament vigent refós. Urbà i urbanitzable (IV)

I.10. Planejament vigent refós. Urbà i urbanitzable (V)

I.11. Planejament vigent refós. No urbanitzable (I)

I.11. Planejament vigent refós. No urbanitzable (II)

I.11. Planejament vigent refós. No urbanitzable (III)

I.11. Planejament vigent refós. No urbanitzable (IV)

I.11. Planejament vigent refós. No urbanitzable (V)

I.12. Creixement històric Nucli Urbà

I.12. Creixement històric Nucli Antic

I.13. Tipologies edificatòries en el Nucli Urbà

I.14. Alçades en l'edificació en el Nucli Urbà

I.15. Usos en planta baixa en el Nucli Urbà

I.16. Tipologies, alçades i usos, en el Nucli Antic

 

 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa de participació ciutadana

Tríptic informatiu sobre el POUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 31.05.2019 | 12:55

Imatges

Darrera actualització: 31.05.2019 | 12:55