Ajuts a l'estudi adreçats a universitaris, universitàries, i estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior

TERMINI

Entre els dies 1 i 28 de març (ambdós inclosos) es poden demanar els ajuts a l'estudi adreçats a universitaris, universitàries, i estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior que cursin els seus estudis a més de 30 quilòmetres de distància de Montbui.

CANALS DE TRAMITACIÓ

La sol·licitud d'aquests ajuts es podrà tramitar PREFERENTMENT DE FORMA TELEMÀTICA a través d'aquest tràmit específic, o també presencialment a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, de dilluns a dijous de 9 a 18 hores i els divendres de 9 a 15 hores.

REQUISITS

• Cal estar empadronat/da a Santa Margarida de Montbui amb una antelació mínima de 2 anys ininterromputs a la data de formulació de la corresponent sol·licitud.

• Tenir menys de 26 anys en el moment de formular la sol·licitud, o superar aquesta edat sempre que acreditin estar en una situació d'atur en el moment de presentar la sol·licitud.

• Estar matriculat/da i haver justificat el pagament de la matrícula i/o la seva exempció, per al curs corresponent a l'any de la convocatòria en una de les opcions s'especifiquen a les BASES.

• No estar en possessió del títol acadèmic universitari, de branques acadèmiques diferents, que es pugui obtenir amb els estudis per als quals se sol·licita l'ajut, així com no estar a l'espera de la seva tramitació. Sí que obtindran ajut aquells alumnes que ja han rebut ajuts, en convocatòries anteriors, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnic superior en formació professional de qualsevol altra família formativa diferent d'aquella per a la qual se sol·licita l'ajut.

• No tenir un nivell de renda familiar superior a tres vegades el salari mínim interprofessional anual (quantitat anual, salari mínim interprofessional mensual per 14 pagues). Aquest nivell de renda es refereix a les famílies amb un membre computable i s'incrementarà a raó d'un 10% sobre l'import inicial per cada membre computable que formi part de la unitat familiar del sol·licitant.

• Sol·licitar la subvenció en temps i forma; no tenir cap deute amb l'Ajuntament i estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

a) Imprès de sol·licitud (s'adjunta document).

b) Original i fotocòpia del DNI del/la sol·licitant.

c) Justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria. En el cas que el/la sol·licitant no s’hagués matriculat abans de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, es presentarà una declaració responsable indicant els motius, havent-se de presentar el justificant, en tot cas, abans de l’emissió de la proposta de resolució per part de la Comissió de Valoració, que tindrà lloc, com a molt tard, el trentè dia hàbil posterior a la finalització del termini per a la presentació d’instàncies (s'adjunta declaració segons model).

d) Justificació del pagament de la matrícula i/o de la seva exempció, per al curs corresponent a la convocatòria mitjançant document fefaent de l’abonament de l’import.

e) Original i fotocòpia del llibre de família, en el cas d’al·legar ser família nombrosa, i el carnet corresponent.

f) Original i fotocòpia del carnet de família monoparental expedit per l’Administració competent, en el cas d’al·legar ser família monoparental.

g) Original i fotocòpia expedit per l’Administració competent del grau de discapacitat, en el cas que s’al·legui.

h) Declaració jurada de no estar en possessió del títol per al qual se sol·licita l’ajut, segons model normalitzat que s'adjunta.

i) Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons model que s'adjunta.

j) Sol·licitud de transferència bancària, degudament signada, segons model que s'adjunta.

k) Acreditació de situació d'atur, si s'escau.

 

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 
Cliqueu sobre l'accés a Tramitar la Instància genèrica, i cliqueu INSTÀNCIA GENÈRICA. (Aquí us haureu d'identificar)
    
IMPORTANT: si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol·licitar-lo en el següent enllaç:  Sol·licitar un IdCat mòbil
 
Un cop identificats/des, cal que ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu com a arxius en format editable o pdf tots els documents requerits, inclosos els impresos, així com tota la documentació exposada anteriorment (punts de l'A a la K, apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR). Recordeu que heu de signar tots els models adjunts.
 
Premeu per últim "Enviar".
 
Darrera actualització: 01.03.2023 | 08:41
Darrera actualització: 01.03.2023 | 08:41