Cessió d'ús del pavelló Mont-aQua a les entitats esportives del municipi

QUI EL POT DEMANAR

Entitats esportives de Santa Margarida de Montbui.
 
FINALITAT DEL TRÀMIT
 
Té com a objectiu la sol·licitud per part de les entitats esportives de Santa Margarida de Monbui dels usos del pavelló Mont-aQua durant la temporada 2020-2021 (entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021).
 
TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Es podrà presentar aquesta sol·licitud a través de la seu electrònica municipal (via telemàtica), fins a 15 dies després de l'aixecament de la declaració d'Estat d'Alarma. Preferiblement es recomana realitzar aquest tràmit abans del dia 31 de maig.
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN EL MOMENT DE FER LA PETICIÓ
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A LA REGIDORIA D'ESPORTS ABANS DELS USOS CONCEDITS (31 D'AGOST)
  • NIF i estatuts de l'entitat
  • DNI de la persona que signarà l'acord de cessió i poders que acreditin que farà el tràmit
  • Designació de la junta directiva
  • Breu projecte descriptiu de l'activitat
  • Assegurança de Responsabilitat Civil (fotocòpia), que cobreixi els següents imports: 600.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima
  • Rebut bancari conforme l'assegurança està al corrent de pagament
  • Acceptació normes d'usos

TRAMITACIÓ (DE FORMA TELEMÀTICA PER VIGÈNCIA D'ESTAT D'ALARMA)

1 - Descarregueu i ompliu el document Formulari de sol·licitud d'instal·lació esportiva municipal per temporada , amb les dades corresponents, i signeu-lo. Veureu que el document fa referència a l'ús per a la TEMPORADA 2020-2021 (de setembre de 2020 a juny de 2021).
 
2 - Cliqueu sobre l'accès a Tramitar la Instància genèrica, i cliqueu INSTÀNCIA GENÈRICA. (Aquí us haureu d'identificar, omplir la INSTÀNCIA GENÈRICA i adjuntar la DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (instància, formulari de sol·licitud d'instal·lació esportiva). Un cop annexada la DOCUMENTACIÓ, s'envia telemàticament al registre electrònic el tràmit.
    
IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç:   Sol.licitar un IdCat mòbil
 

MÉS INFORMACIÓ

Des de la Regidoria d'Esports es valorarà la conveniència de l'activitat esportiva per la qual es sol·licita la cessió de l'espai. El departament gestor donarà resposta per Decret d'Alcaldia en el termini màxim de 30 dies des del final del termini de tramitació.

En cas de no haver disponibilitat o de valoració negativa, es donarà resposta per escrit a la persona sol·licitant.

En cas d'haver disponibilitat i de valoració positiva, el departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic) per acordar els detalls de la cessió i iniciar l'expedient administratiu pertinent. Es podrà requerir documentació addicional per la formalització de l'expedient.

L'acceptació de la sol·licitud anirà condicionada a la valoració positiva de l'activitat esportiva per part del departament gestor i a la disponibilitat d'espais esportius.

Els espais s'han d'utilitzar per a la finalitat sol·licitada, havent-se de fer un bon ús del mateix, d'acord amb el reglament intern d'ús de les instal·lacions.

 

Darrera actualització: 14.05.2020 | 12:26
Darrera actualització: 14.05.2020 | 12:26