Sol·licitud per accedir als ajuts reintegrables o "microcrèdits" per a autònoms i PIMES del municipi afectats per la Covid-19

 

Del 19 de juny al 15 de juliol es podran presentar les sol·licituds per accedir als ajuts reintegrables o "microcrèdits" per facilitar el retorn a l'activitat econòmica d'autònoms i petites i mitjanes empreses del municipi de Santa Margarida de Montbui i que s'hagin vist afectats per les mesures aplicades per combatre la pandèmia de la Covid-19.

Tràmit preferentment telemàtic

Per a tramitació presencial, cal concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 803 47 35.

 

Qui pot demanar aquests "microcrèdits" ?

Els microcrèdits es destinen a treballadors autonoms i petites i mitjanes empreses, constitu"des amb qualsevol forma jurídica, amb activitat legalment establerta, i amb seu social al municipi de Santa Margarida de Montbui, i/o centre de treball al municipi, el volum de negoci dels quals no hagi superat, durant el 2019, l'import de 500.000,00 €.

En aquest sentit, els beneficiaris són:
Empreses o treballadors autònoms que hagin suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de marc, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitaria ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

Empreses o treballadors autònoms que hagin pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el reial Decret 463/2020, de 14 de marc, pel qual es declara l'estat d'alarma, i que hagin patit una reducció dràstica i involuntària del seu volum de facturació en els mesos de març i abril de 2020.

Altres requisits

a) Tenir el domicili fiscal i/o, si escau, el centre de treball, al municipi de Santa Margarida de Montbui.

b) Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, en la data de finalització del termini de la sol·licitud.

c) Acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i davant la Seguretat Social, en la data de finalització del termini de la sol·licitud. En el cas d'haver subscrit una prorroga o gaudir d'un ajornament per al pagament d'aquestes obligacions, s'haura de presentar la documentació acreditativa corresponent.

d) No incórrer en cap de les causes d'incompatibilitat o prohibició d'obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver efectuat acomiadaments qualificats d'improcedents o nuls per l'organ judicial en els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut.

f) Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb qualsevol altra obligació legal o reglamentaria que li pugui afectar i no haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d'infracció molt greu en materia de relacions laborals o en materia de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

g) Complir amb la normativa comunitaria relativa a les ajudes de mínims, d'acord amb el Reglament (UE) nº 1407/2013, que revisa i substitueix al Reglament (CE) nº 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE2.

h) Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació

i) Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de l'ajut.

j) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessaria, la corresponent renúncia.

k) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament.

l) En el cas de persones estrangeres, hauran de disposar del corresponent permís de treball per compte propi.

 

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

1 - Descarregueu i ompliu els documents adjunts de SOL·LICITUD, MEMÒRIA DE DESPESES, ANNEX 2 DECLARACIÓ D'INGRESSOS DEIXATS DE PERCEBRE I DOCUMENT DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA que es troben a la banda dreta d'aquest formulari.
 
2 - Cliqueu sobre l'accès a Tramitar la Instància genèrica, i cliqueu INSTÀNCIA GENÈRICA. (Aquí us haureu d'identificar)
    
IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç:   Sol.licitar un IdCat mòbil
 
Un cop identificats/des, cal que ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu com a arxius en format editable o pdf els quatre documents anteriors.
 
Premeu per últim "Enviar".

 

IMPRESSOS DE LA CONVOCATÒRIA

Imprès de sol·licitud

Memòria descriptiva de les despeses que justifiquen la necessitat de finançament

Annex 2: Declaració d'ingressos deixats d'obtenir

Document transferència bancària

 

TAMBÉ PODEU:

Consultar les bases de la convocatòria

Consultar l' anunci de la convocatòria al BOP

Consultar el Decret d'ampliació de termini

Darrera actualització: 01.07.2020 | 09:03
Darrera actualització: 01.07.2020 | 09:03