Informacions Eleccions al Parlament de Catalunya: Diumenge 14 de Febrer

Dimecres, 10 de febrer de 2021 a les 00:00
📣INFORMACIÓ DE SERVEI: Informació test d'antígens membres meses electorals eleccions 14 de febrer:
S’amplia la possibilitat de fer els tests d’antígens als membres segons suplents de les meses electorals.
Les persones designades com a segons suplents poden demanar cita al Centre d’Atenció Primària (CAP) portant el nomenament i la targeta sanitària.
Els membres de les meses titulars i primers suplents que no han rebut cita per a la realització dels tests d’antígens poden demanar-lo directament al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) portant el nomenament i la targeta sanitària.
 
INFORMACIÓ BÀSICA
  • Es obligatòria  l’assistència de tots els membres, tant titulars com suplents. La no presentació pot ser constitutiva de delicte i podrà ser sancionada d’acord amb la legislació vigent.
  • Els suplents hauran de romandre al local electoral fins a que no s’hagin constituït la totalitat de les meses electorals del municipi, ja que podran ser requerits per formar part d’altres meses.
  • Als membres de les meses se’ls abonarà, en concepte de dietes, els següents imports: Presidents 75 €, Vocals 65 €.
  • Els interventors dels partís polítics acreditats podran votar a la mesa on estan acreditats, no podent-ho fer en la mesa en que estan censats, a la llista numerada de votants s’ha d’indicar la secció i la mes electoral dels interventors que no figuren en el cens de la mesa.
  • Per al desenvolupament de les seves taxes és imprescindible la lectura acurada del manual d’instruccions que se’ls ha facilitat,   en el mateix i  hi trobaran resposta a la major part de dubtes que puguin tenir; també comptaran amb el suport dels representants de l’administració que els acompanyaran i de la Junta Electoral de Zona, òrgan encarregat de resoldre els conflictes que es plantegin, així mateix també tindran el suport, si és el cas, del Secretari de l’Ajuntament i del Responsable d’Eleccions; per a contactar amb les mateixos així com amb la Junta Electoral de Zona se’ls facilitarà, el dia de les eleccions els números telefònics adients.
  • Degut a la situació actual de pandèmia del Covid 19, per al desenvolupament  de les eleccions s’han adoptat totes les mesures higièniques i  sanitàries ordenades pel Procicat de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència d’això els serà facilitat el material de protecció convenient i es procedirà a  neteges periòdiques del local electoral.
  • Cada col·legi electoral disposarà d’un responsable de seguretat sanitària.

 

Recordeu que teniu tota la informació sobre aquests comicis en el text complet de la notícia.

Diumenge 14 de febrer de 2021 es celebren eleccions al Parlament de Catalunya.

L’Ajuntament montbuienc mobilitzarà un dispositiu especial per al bon funcionament dels comicis en l'actual context epidemiològic.

 

Quatre col·legis electorals, 10 meses electorals, i alguns canvis

En aquestes eleccions, a Montbui s’obriran quatre col·legis electorals, on s’ubicaran 10 meses electorals. S’ha prioritzat que fossin edificis públics, amb amplis espais, ben ventilats i amb possibilitat d’establir circuits d’entrada i sortida de persones.

Per garantir accessos amples i seguir els protocols de ventilació, els votants que fins ara votaven al Centre de Serveis Municipals hauran de desplaçar-se a l’Escola Montbou. Els votants habituals de l’escola Garcia Lorca hauran de dipositar el seu vot a Mont-Àgora; les persones que votaven habitualment a l’Institut Montbui continuaran fent-ho allà mateix, i també hauran de fer-ho allà els votants de Vista Alegre que en altres comicis dipositaven el seu vot a la Llar d’Infants L’Estel. Per últim, els veïns i veïnes que habitualment votaven al Centre Cívic i Cultural La Vinícola hauran de desplaçar-se en aquesta ocasió fins el Pavelló de Can Passanals. 

La distribució de taules i col·legis serà la següent: Escola Montbou (una mesa), Mont-Àgora (3 meses), Can Passanals (2 meses), Institut Montbui (4 meses).

 

Un responsable COVID general i diferents encarregats de seguretat sanitària en els col·legis electorals

Des de l’Ajuntament s’ha fet, tal com mana la normativa, el nomenament d’una persona com a responsable COVID per a aquests comicis, i també a cada col·legi electoral hi haurà els corresponents responsables de seguretat sanitària. Entre les prioritats d’aquest responsables estarà garantir en tot moment la utilització de la mascareta per part de tothom. També caldrà garantir la neteja de mans, i que hi hagi una ventilació constant i adequada dels diferents locals. D’igual manera s’habilitaran circuits d’entrada i sortida pels votants. Es respectarà la distància de seguretat a les diferents cues amb marques a terra (1’5 metres). Les cues s’hauran de realitzar fora dels col·legis electorals. Cal dir també que hi haurà una important distància de seguretat entre els diferents membres de les meses i entre els membres de les meses i els electors.

S’habilitarà el material de seguretat sanitària corresponent, amb solució hidroalcohòlica per al rentat de mans tant al punt d’accés al col·legi electoral com també als punts de contacte (taula de paperetes, cabines, meses). També hi haurà guants d’un sol ús, a utilitzar pels electors en cas d’al·lèrgia a la solución alcohòlica, i un parell de guants per a cada membre de mesa. També hi haurà un termòmetre per prendre la temperatura als membres de la mesa abans de constituir-la.

D’igual manera hi haurà dues mascaretes FFP2 per a cada membre de mesa (que es pugui canviar a la metitat de la jornada electoral), una pantalla facial, i equips de protecció individual (EPI) per als membres de la mesa. L’EPI constarà de 1 mascareta FFP2, 1 pantalla facial, 1 bata resistent a fluids i 1 parell de guants de nitril. D’igual manera hi haurà material de neteja, desinfecció i rebuig com desinfectant de superficies i tovalloles de paper o mocadors de paper d’un sol ús.

D’altra banda, i, en previsió de temperatures baixes, s’està treballant tècnicament per garantir que a tots els col·legis la temperatura pugui ser l’adequada.

 

Proves de detecció Covid-19 als membres de les meses electorals

Cal remarcar que es faran proves de detecció Covid-19 (test d’antígens ràpid) als membres titulars de les meses i als primers suplents entre els dies 9 i 12 de febrer

 

Recomanacions per a la jornada electoral

Es recomana als votants assistir als col·legis electorals per franges horàries:

—La primera franja serà de 9.00 a 12.00 per a les persones de risc.
—La segona franja, de 12.00 a 19.00, per a les persones sense risc.
—La darrera hora, de 19.00 a 20.00, per als contagiats i contactes estrets, que s’allargarà fins al tancament dels col·legis.

Darrera actualització: 11.02.2021 | 09:44